Wijk en Belangenvereniging "Oud Eikske"

Privacy Policy

De Wijk en belangenvereniging OUD EIKSKE hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Wijk en belangenvereniging OUD EIKSKE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Wijk en belangenvereniging OUD EIKSKE zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens boven aan dit document.

Om aan de wet te voldoen moet je een privacy policy (privacy beleid) hebben. De mensen van wie je de persoonsgegevens hebt opgeslagen, dan wel gaat opslaan, moet je goed informeren over hun rechten. Dit doe je met de privacy policy van je vereniging. Mensen moeten die dan ook makkelijk kunnen vinden zodat ze op de hoogte kunnen zijn van hun rechten zoals:

•inzagerecht; •recht op rectificatie;

•recht op vergetelheid; •recht op beperking van verwerking;

•recht op kennisgevingsplicht; •recht op overdraagbaarheid van gegevens;

•recht van bezwaar.